💥 AKCE 17.7. zdarma chytré hodinky do vyprodání + 300 Kč SLEVA + podvodní pouzdro + záruka 3 roky (v ceně 1999 Kč) + splátky 0%

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

  nove logo

 

PouziteiPhony.cz

Mgr. Martina Vilišová

Těšice 11, 696 19. Mikulčice

IČ: 06382908

DIČ: CZ8151103785 (jsme plátci DPH)

Tel: 277 278 680 (Po-Pá 8-16.30)

emai: info@PouziteiPhony.cz (Po-Pá 8-16,30)

č.účtu: ČSOB, a.s., 289358862/0300 

 

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.PouziteiPhony.cz

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PouziteiPhony.cz, Mgr. Martina Vilišová, se sídlem Těšice 11, 696 19. Mikulčice, identifikační číslo: 06382908,  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a služeb, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a služeb. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a služeb uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

3.4. Pro objednání zboží a služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována. Objednávka může být také kdykoliv bez důvodu Prodávajícím stornována před zaplacením i po zaplacení.

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou (email s označením "AKCEPTACE") tzn. ne pouhým doručením objednávky, ale speciálního emailu s označením "AKCEPTACE", a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.14. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího. V případě, že zboží nebude zcela zaplaceno, souhlasí kupující s účtováním pronájmu neoprávněně užívaného (nezaplaceného) zboží ve výši 1% z ceny zboží za každý kalendářní den. Dále se zavazuje kupující neprodleně na emailovou výzvu toto neoprávněně užívané (nezaplacené) zboží ihned vydat, jinak se vystavuje nebezpečí účtování nákladů za pronájem, zastoupení právního a jiných zástupců na vymáhání neoprávněně používané cizí věci (viz. par. 207 odst. 1 Trestního zákoníku) a vydání bezdůvodného obohacení (viz. par. 2991 Občanského zákoníku).

3.15. Kategorie a její popis se nevztahuje na fungování (každý iPhone je testován až na 60 funkcí a je 100% funkční), ale na vzhled podle informací o kategorii na eshopu (kosmetický vzhled = Kategorie Nový (znamená vzhled), Výborný, Velmi dobrý, Uspokojivý, Premium, A+, A-, B+, obvykle C+ a velmi často i C) a ne na spotřební materiál (baterie). Displej i jiné díly můžou být vyměněny za displej/jiné díly kompatibilní (tzn. od třetích výrobců s podobnými parametry kompatibilními s díly výrobce). Škrábance (oděrky, rýhy, promáčkliny atp.)  můžou být mikro (1-3 cm)  nebo malé (1-5 cm) s různou hloubkou nebo střední (1-10 cm) s různou hloubkou.

3.16. Zákonná záruka na zánovní/použité iPhony je dle zákona pro koncové zákazníky-nepodnikatele i zákazníky-podnikatele vždy 1 rok a nelze ji zkracovat bez předchozí písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Vlastnosti výrobku se řídí podmínkami výrobce viz. www.apple.cz, https://support.apple.com/cs-cz/HT207043. 

Smluvní záruka PI 2 roky se vztahuje na výrobní vady samostatného displeje + samostatného rámu těla iPhonu + samostatného zadního krytu iPhonu (ne na jiné např. mechanické poškození, poškození tekutinami, elektrickým poškozením atp.). Tato záruka se nevztahuje na ostatní komponenty iPhonu tzn. nevztahuje se na např. základní desku a její součásti, komponenty připevněné/umístěné na/k rámu nebo zadnímu krytu.Tato smluvní záruka může být poskytována zdarma tzn. je součástí názvu produktu "(záruka 2 roky" + uvedena jako samostatná položka ("Záruka 2 roky PouziteiPhony.cz") formou dárku nebo jako placená služba. Zákonná záruka 1 rok není dotčena smluvní zárukou 2 roky.

 

3.17 Placená Služba pojištění proti poškození se vztahuje na neúmyslné poškození třetí osobou nebo jen na krádež. Poškození i krádež musí být vyšetřované oficiálně Policií ČR. Přednostně je řešena škoda opravou (originální nebo kompatibilní díly) tzn. uvedením do funkčního stavu (pojištění se nevztahuje na kosmetické vady- poškrábání, odřeniny atp.) nebo při nemožnosti opravy poskytnutím stejného modelu a typu iPhonu. Škodu lze uplatnit pouze jednou ke každému IMEI (sériovému číslu iPhonu). Pojištění neplatí pro úmyslné/neúmyslné zanechání iPhonu bez dozoru, musí se jednat o krádež za použití překonání překážky. Pokud Policie ČR věc odloží, že došlo ke krádeži tak může být škoda vyřešena, v opačném případě se na tuto událost pojištění nevztahuje. Zákazník je povinen dodat protokol po vyšetření krádeže. Škoda může být uhrazena až po úplném vyšetření případu Policií ČR.

3.18 Používání výrobku se řídí podmínkami výrobce např. www.apple.cz, návody k použití např. https://support.apple.com/cs-cz/guide/iphone/welcome/14.0/ios, Obchodními podmínkami Dodavatele https://www.pouziteiphony.cz/obchodni-podminky/, Reklamačním řádem dodavatele https://www.pouziteiphony.cz/reklamacni-rad/. iOS a iPadOS zařízení používejte v prostředí s teplotou od 0 do 35 °C. Při příliš nízkých nebo vysokých teplotách může zařízení v zájmu regulace teploty upravit své chování. Používání iOS nebo iPadOS zařízení v mimořádně horkých podmínkách může mít za následek trvalé snížení kapacity baterie. Zařízení uchovávejte v prostředí s teplotou od -20 do +45 °C. Nenechávejte zařízení v autě, protože teplota v zaparkovaném voze může tento rozsah překročit.

3.19 Prodávající poskytuje také poradenské služby (prodej služeb) stávajícím i novým potenciálním zákazníkům ve formě odpovědí na různé technické dotazy přes různé komunikační kanály (např. telefon, email, sms, Facebook messenger, chat atp.). Tyto služby mohou být poskytovány zdarma a není na ně vystavován tudíž daňový doklad.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby (ne všechny musí být aktuálně nabízeny):

 • 4.1.1. na dobírku v hotovosti/platební kartou v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • Na dobírku - hotově nebo kartou při převzetí

  Zaplatíte při převzetí zboží podle Vašeho výběru buď na Vaší adrese nebo pobočce České pošty nebo pobočce Zásilkovny a to buď hotově nebo platební kartou*. (Ne všichni doručovatelé České pošty přijímají platební karty).

 • 4.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2601280668/2010, vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“);

 

 • 4.1.3. bezhotovostně platební kartou;

          Kartou online - VISA, MasterCard, PayPal, Google Pay

          CZK i EUR

          Zabezpečená platba kartou, kterou provozuje GoPay.cz. Veškeré detailní informace jsou uloženy v GoPay.cz.
          PouziteiPhony.cz nedisponuje žádnými z těchto údajů. Brána je zabezpečena na nejvyšší úrovni a schválena dle pravidel VISA , MasterCard,    PayPal a spolupracujících bank.

 

Na dobírku - hotově nebo kartou při převzetí

Zaplatíte při převzetí zboží podle Vašeho výběru buď na Vaší adrese nebo pobočce České pošty nebo pobočce Zásilkovny a to buď hotově nebo platební kartou*. (Ne všichni doručovatelé České pošty přijímají platební karty).

 4.1.4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

Převodem online

CZK- Česká sporitelna, Fio, Raiffeisen, KB, Unicredit, Mbank

EUR- Slovenská spořitelna SK, Unicredit, ČSOB SK, Poštová banka, Tatra banka, VUB banka, Googe Pay

Zabezpečená platba online, kterou provozuje GoPay.cz. Veškeré detailní informace jsou uloženy v GoPay.cz.
PouziteiPhony.cz nedisponuje žádnými z těchto údajů. Brána je zabezpečena na nejvyšší úrovni a schválena spolupracujícími bankami.

 

 • 4.1.5 Na splátky-Homecredit, Cofidis

Prodej na splátky

Postup pro splátky je následující:

1. vložte zboží do košíku
2. zvolte platbu na splátky
3. dokončete a odešlete objednávku

Přesměruje Vás to na stránky Cofidis do online aplikace, kde splátky dokončíte včetně podpisu smlouvy.

Po schválení a podpisu (lze podepsat i online) ihned expedujeme.

Detaily o splátkách naleznete ZDE: https://iplatba.cz/co-je-to-iplatba/, www.Homecredit.cz

Kalkulačku splátek naleznete ZDE: https://iplatba.cz/kalkulacka-nakupu-na-splatky/?cenaZbozi=9388&idObchodu=MzAyNDg=

např. Úvěr bez navýšení do 6 měsíců znamená, že při splacení do 6 měsíců bude úvěr nez navýšení a RPSN=0%

Detaily a celkové náklady na nákup naleznete ZDE: www.cofidis.cz, www.homecredit.cz

 

 • 4.1.6 prostřednictvím metody Twisto

 

Zboží ihned, platím za 14 dní - TWISTO.CZ

Detaily a celkové náklady na nákup naleznete ZDE: www.Twisto.cz

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Původní ceny uvedené jsou obvykle původní ceny společnosti Apple v době uvedení produktu na trh v ČR. Tyto ceny jsou bez záruky správnosti.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9 Platební metoda Twisto

4.9.1. Platební metoda Twisto je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 („Twisto“), spočívá v odložení platby Kupujícího za nákup zboží či služeb u Prodávajícího, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Twisto na žádost Kupujícího a její následné zaplacení Twisto Prodávajícímu namísto Kupujícího a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto https://www.twisto.cz/podminky/.

4.9..2. V případě, že Kupující využije platební metodu Twisto zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Platba Online, nebo ve lhůtě do 45 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Twisto účet.

4.9.3. Využitím platební metody Twisto Kupující souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto“a bere na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů“ společnosti Twisto https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/. Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Prodávajícího (tj. Obchodníka) na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na společnost Twisto, a dále využitím platební metody Platba online Kupující uzavírá se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby Platba online“.

4.9.4. Společnost Twisto zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů“ uvedených na webových stránkách Twisto

4.9.9  Využitím metody Platby Skip Pay souhlasíte s obchodními podmínkami Skip Pay. Více o zpracování osobních údajů zde

5. odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • 5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • 5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • 5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • 5.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • 5.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. sluchátka atp.)
 • 5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • 5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • 5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti  (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný:

https://www.pouziteiphony.cz/vraceni-bez-starosti/

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady na vrácení nese Kupující. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že Prodávajícímu zboží odeslal. V případě odstoupení od kupní smlouvy má Kupující nárok pouze na vrácení finančních prostředku za dopravné v nejnižší nabízené výši. (v případ, že zvolil dražší způsob dopravy.)

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu v zákonné lhůtě 14 dní, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Pokud nebudou dárky/dárky vráceny může Prodávající odečíst z vrácené kupní ceny hodnotu dárků v jejich obvyklé tržní hodnotě.

5.9. Kupující je povinen vrátit zboží ve stejném stavu v jakém jej přijal. V opačném případě má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s uvedením do původního stavu. Tato náhrad může být jednostranně započtena Prodávající vůči závazkům ke Kupujícímu.

5.10 Kupující je povinen uplatnit záruční reklamaci pouze u Prodávajícího a to nejlépe neprodleně při výskytu závady atd. Pokud není reklamace uplatněna neprodleně a následným užíváním vadného výrobku se stane tento neopravitelný, neodpovídá prodávající za vzniklou škodu a případné škody způsobené používáním poškozeného výrobku. Reklamovat lze i baterii, ale běžné opotřebení během její životnosti není důvodem k reklamaci. (způsob a  rychlost opotřebení závisí na způsobu používání a dobíjení). V případě neautorizovaného zásahu u jiného servisu nebo u třetí strany nebo zákazníkem do iPhonu způsobem, který přímo neuvádí výrobce (např. demontáž iPhonu, oprava atp.), by mohlo dojít k porušení záručních podmínek a zamítnutí reklamace v případě neodborného zásahu. Prodávající může nabízet speciální službu "Výměna do 33 dní"od vytvoření objednávky viz. aktuální informace na www.PouziteiPhony.cz. (nové zboží musí být nerozbalené a nepoužité, použité zboží může být rozbalené a vyzkoušené). V tomto případě nejde o uplatnění Záruční reklamace, ale o speciální nadstandardní službu pro zákazníky za poplatek nebo zdarma. Jedná se o výměnu jednotky za jinou tzn. nejedná se ani o záruční reklamaci ani o odstoupení od kupní smlouvy, ale o výměnu tzn. Výkupní smlouvu na původní iPhone (tzn. společnost Mgr. Martina Vilišová vykupuje starý iPhone) a novou kupní smlouvu na nový iPhone (tzn. společnost Mgr. Martina Vilišová prodává nový iPhone). V případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím v zákonné lhůtě u nového iPhonu po provedené výměně (služba "Výměna do 33 dní") má právo i Prodávající odstoupit od výkupní smlouvy původního iPhonu. Podmínkou využití této služby je vytvoření nové objednávky zákazníkem na nový iPhone. Pokud nebude nová objednávka vytvořena současně s vytvořením žádosti o výměnu a starý iPhone do 5 kalendářních dní po vytvoření objednávky doručen zpět tak nemůže být služba využita. iPhone na výměnu nelze rezervovat déle než 5 dní od vytvoření objednávky na výměnu. V tomto případě si zákazník vybere jiný aktuální iPhone z aktuální nabídky. Výměna zdarma nezahrnuje náklady na dopravu k Prodávajícímu a dopravu Vyměněného ke kupujícímu. V případě služby Výměna za dražší model se vypočítá doplatek z aktuálních cen v okamžiku uskutečnění výměny. Doprava ke kupujícím je účtována dle aktuálního ceníku Prodávajícího formou České pošty - balík do ruky. Záruka se výslovně (a v souladu s podmínkami) výrobce nevztahuje na poškození vodou/prachem atp., protože možná, pokud je deklarovaná, voděodolnost/prachuodolnost se může měnit v čase používání vlivem vnějšího prostředí (střídání teplot, tlak, náraz, úder, pád,...)  nebo mechanického poškození zboží. V případě záruční opravy používá prodávající nové nebo kompatibilní díly jak nové tak i použité tak, aby byla obnovena funkčnost zařízení.

5.11 Služba pojištění proti poškození se vztahuje na neúmyslné poškození třetí osobou nebo jen na krádež. Poškození i krádež musí být vyšetřované oficiálně Policií ČR. Přednostně je řešena škoda opravou (originální nebo kompatibilní díly) tzn. uvedením do funkčního stavu (pojištění se nevztahuje na kosmetické vady- poškrábání, odřeniny atp.) nebo při nemožnosti opravy poskytnutím stejného modelu a typu iPhonu. Škodu lze uplatnit pouze jednou ke každému IMEI (sériovému číslu iPhonu). Pojištění neplatí pro úmyslné/neúmyslné zanechání iPhonu bez dozoru, musí se jednat o krádež za použití překonání překážky. Pokud Policie ČR věc odloží, že došlo ke krádeži tak může být škoda vyřešena, v opačném případě se na tuto událost pojištění nevztahuje. Zákazník je povinen dodat protokol po vyšetření krádeže. Škoda může být uhrazena až po úplném vyšetření případu Policií ČR.

5.12 Smluvní záruka  2 roky PouziteiPhony.cz se vztahuje na výrobní vady samostatného displeje + samostatného rámu těla iPhonu + samostatného zadního krytu iPhonu (ne na jiné např. mechanické poškození, poškození tekutinami, elektrickým poškozením atp.). Tato záruka se nevztahuje na ostatní komponenty iPhonu tzn. nevztahuje se na např. základní desku a její součásti, komponenty připevněné/umístěné na/k rámu nebo zadnímu krytu.Tato smluvní záruka může být poskytována zdarma tzn. je součástí názvu produktu "(záruka 2 roky" + uvedena jako samostatná položka ("Záruka 2 roky PouziteiPhony.cz") formou dárku nebo jako placená služba.

5.13 Při procesu výkupu, reklamace, výměny atp. je kvůli diagnostice nutné odstranit veškeré příslušenství a ochranné sklad/fólie na displeji bez náhrady.

 

6. přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme kupujícímu zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Při převzetí zboží doporučujeme Kupujícímu zkontrolovat stav iPhonu a případné vizuální nebo jiné poškození ihned písemně oznámit Prodávajícím bez zbytečného odkladu

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 7.2.6 žádná záruka nekryje poškození iPhonu tekutinou https://www.pouziteiphony.cz/zaruka-nekryje-politi-tekutinou-u-zadneho-iphonu--ani-x-8-8-plus--7-7plus/. Také nemusí být splněny záruční podmínky v případě servisního zásahu během záruční lhůty. Reklamaci je vždy nutné uplatnit u Prodávajícího.

Prodávající bez vyjímky nenese níkdy zodpovědnost za data Kupujícího, která se mohou poškodit při např. sevrvisním zásahu. Proto nelze nikdy žádat náhradu škody za ztrátu dat. Naopak Kupující nese odpovědnost za pravidelné zálohování svých dat např. v iCloud nebo přes iTunes v PC/Mac či jiným způsobem.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí neprokáže-li prodávající, že zboží bylo v době prodeje v bezvadném stavu. (např. testovacím protokolem).

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího poštou na adrese: www.PouziteiPhony.cz, Mgr. Martina Vilišová,Těšice 11, 696 19. Mikulčice. Před odesláním iPhonu vypněte prosím kód iPhonu (klávesnice) a odhlašte jej z iCloud a vypněte funkci Najít můj iPhone a to buď přímo na iPhonu nebo pokud iPhone fyzicky nemáte nebo je nefunkční tak na www.iCloud.com, návod je ZDE: https://www.pouziteiphony.cz/jak-odhlasit-iphone-z-icloudu-pred-darovanim--prodejem/ . Poté zašlete na naše servisní centrum se stručným popisem závady (co a jak často se projevuje). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího projev vůle (uplatnění práva z vadného plnění) např. formulář na webu atp a to i bez toho, že je reklamované zboží ze strany Kupujícího doručen Prodávajícímu. Doručení reklamovaného zboží je pak otázkou součinnosti ze strany Prodávajícího i Kupujícího, aby Kupující zboží dodal. Do doby vyřízení reklamace se nepočítá doba, po kterou se prodávající nemůže reklamací zabývat v důsledku neposkynutí součinnosti Kupujícího /např. nepředá zboží Prodávajícímu na jeho výzvu a neumožné přístup k reklamované věci např. z důvodu příhlášení k iCloudu (u iPhonu)  nebo nedoručení. Zboží je nutné před servisním zásahem dodat s vypnutou službou "Najít můj iPhone" + odhlášené z "iCloudu" + vypnutý kód svého iPhonu, jinak není možné technicky posoudit záruční reklamaci a posuzování záruční reklamace nemůže ani začít. Při výměně dílů např.baterie používáme kvalitní originální nebo neoriginální díly. U neoriginálních baterií od modelu XS a později vyrobených nemusí fungovat (protože to výrobce záměrně neumožňuje) stanovení kapacity bateri ale lze např. (lze použít online software pro stanovení kapacita)-to nemá vliv na funkčnost zařízení. U neoriginálních displejů může také výrobce zobrazovat různé informační stavy, které nemají vliv na funkčnost zařízení. Při uplatnění reklamace, kdy zákazník pošle iPhone s poškozenou baterieímůže prodávající bez náhrady znehodnotit baterii z bezpečnostních důvodů za poplatek nebo zdarma.

7.6  Není-li zboží vyzvednuto ve lhůtě, kdy si spotřebitel byl povinen reklamované zboží vyzvednout, je prodávající oprávněn si účtovat vůči spotřebiteli při výdeji reklamace částku za uskladnění reklamovaného zboží ve výší 60,- Kč s dph) za každý uplynulý den po této lhůtě. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. Vyhrazujeme si právo mazat všechny anonymní, zjevně nepravdivé či porušující dobré mravy hodnocení či recenze či recenze od subjektů, kteří neprovedli žádný nákup nebo komunikovali/komunikují urážlivě, nepravdivě nebo porušovaly v komunikaci dobré mravy. Dále si vyhrazujeme právo smazat recenzi při stížnosti zákazníka, která byla po oboustranné dohodě vyřešena k jeho spokojenosti nebo neoprávněné stížnosti, ktdy byly splněny všechny obchodní a zákonné podmínky ze strany prodávajícího. Recenze obchodu i zboží jsou nejpozději od 5.1.2023 ověřovány vůči skutečné objednávce a dodávce zboží. Recenze, které nelze ověřit jsou od 5.1.2023 mazány.

 7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit Reklamační řád prodávajícího, který je součástí Obchodních podmínek a odkaz na něj naleznete výše nebo na webových stránkách.

 

8. další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADRm Štěpánská 44, 110 00. Praha 1, email: adr.coi.cz, web: adr.coi.cz nebo na http://ec.europa.eu/consumers/odr. V případě nesouhlasu se stanovisky techniků Prodávajícího má Kupující právo se obrátit na příslušného soudního znalce.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • 9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.3 Zákaznická podpora prodávajícího garantuje reakční dobu do 5 pracovních dní na všech komunikačních kanálech.

 

11. Doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

12. Soutěže

Jakýkoliv soutěžící může být bez důvodu vyřazen ze soutěže, jakýkoliv soutěžící může být pro podezření z manipulace s body či mechanismem soutěže vyřazen ze soutěže. Dále viz.. Pravidla soutěží na www.PouziteiPhony.cz viz. Obchodní podmínky nebo O nákupu nebo v sídle společnosti. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou konkrétní soutěž, pokud se zúčastní vícekrát tak se vylučuje automaticky ze soutěže nebo může být započítána pouze jeho nejstarší účast v konkrétní soutěži. 

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy: ZDE

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího:  ZDE

 

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX

×