! AKCE ! dnes nebo do vyprodání - sledovací čip + nabíječka ZDARMA + splátky 0% Homecredit

REKLAMAČNÍ ŘÁD

platný od 5.1.2023

 

pouzite iPhony_logo_ctverec_cervene 2

 

www.PouziteiPhony.cz, Mgr. Martina Vilišová, IČ 06382908, DIČ CZ8151103785, Velkomoravská 910/407. 696 18 Lužice. Dále jen „společnost PouziteiPhony.cz“ nebo "Prodávající"

 

 1. Všeobecné podmínky

Vážený zákazníku (Kupující), výrobek, který jste si zakoupil, prošel náročnými testy výrobce nebo našimi testy (Prodávajícího). V Reklamačním řádu naleznete všechny informace, jak při reklamaci postupovat. Tento Reklamační řád plně koresponduje s Vašimi právy vyplývajícími z platných právních předpisů (zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále jen „Občanský zákoník“ a zákon č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, v platném znění, dále jen „Zákon na ochranu spotřebitele“).  

Pokud jde o užívanou terminologii v těchto podmínkách, při jednání a v dokumentech, které společnost PouziteiPhony.cz používá, vezměte prosím na vědomí, že pro tyto účely splývá v našem pojetí pojem záruka a záruční doba s pojmem zákonná odpovědnost prodávajícího za jakost při převzetí a práva spotřebitele z vadného plnění, a to přestože v prvém případě jde o dobrovolnou garanci a v druhém o zákonné povinnosti.

1.1 Pokud by se na výrobku objevily vady, můžete v záruční době 12 měsíců (použité produkty) nebo 24 měsíců (nové produkty) od koupě uplatnit právo z odpovědnosti za vady („reklamace“). Výjimkou je koupě použitého zboží, kde je, v souladu se zákonem, záruční lhůta zkrácena. Tato informace je uvedena na prodejním dokladu a detaily k záruce u použitých výrobků uvádíme níže. Smluvní zárukou 2 roky PouziteiPhony.cz není zákonná záruka dotčena.

1.2 Reklamovat je možné i příslušenství, a to jak prodávané jako součást balení výrobku, tak i prodávané samostatně.

1.3 Reklamaci výrobku uplatněněte a to nejlépe neprodleně při výskytu závady atd. Pokud není reklamace uplatněna neprodleně a následným užíváním vadného výrobku se stane tento neopravitelný, neodpovídá prodávající za vzniklou škodu. Doporučujeme uplatnit pomocí online formuláře zde https://www.pouziteiphony.cz/reklamace-vymena/ nebo nám ji můžete poslat poštou. Doručovací adresa: PouziteiPhony.cz Velkomoravská 910/407, 696 18 Lužice. Při podání reklamace Vám přijde automaticky do emailu potvrzení o podání.

1.4 Pro usnadnění vyřízení reklamace doporučujeme použít online formulář nebo předložit doklad o koupi. V případě opakované vady Vás můžeme požádat i o protokol z předchozí reklamace.

1.5 Při podání reklamace nám do Reklamačního protokolu nebo průvodního dopisu popíšete, jakou vadou výrobek trpí či jak se vada projevuje a jakou formu vyřízení reklamace s ohledem na platnou právní úpravu preferujete. Je-li vada odstranitelná, můžete žádat zejména opravu, nebo doplnění chybějící části. Pokud je vada neodstranitelná, můžete žádat o odstoupení od kupní smlouvy, anebo o přiměřenou slevu z ceny. Nesdělíte-li nám konkrétní požadavek na vyřízení reklamace, který by byl v souladu s právními předpisy, provede výběr způsobu vyřízení PouziteiPhony.cz.

1.6 Oprávněnou reklamaci vyřídíme přiměřeně typu vady, buď bezplatným odstraněním vady, nebo reklamovaný výrobek vyměníme za nový, popřípadě reklamaci vyřídíme jiným způsobem, který umožňuje či nařizuje zákon. Je-li reklamace oprávněná, pak okamžikem, kdy od Vás reklamovaný výrobek převezmeme, až do doby, kdy bude reklamace vyřízena, nejdéle však do 30 dnů (nesjednaly-li strany delší lhůtu pro vyřízení reklamace), bude běh reklamační/záruční lhůty výrobku přerušen.

1.7 Do protokolu uvedeme očividný stav výrobku při převzetí do reklamace. Vezměte však prosím na vědomí, že nedokážeme vždy na místě odhalit skrytá poškození různého typu, která může zjistit až specializovaný servisní technik.

1.8 Pokud je reklamace oprávněná, máte právo žádat o proplacení účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací. Takovou žádost uplatněte neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od vyřízení reklamace z naší strany.

1.9 Pokud vyřídíme reklamaci formou výměny vadného výrobku za nový (včetně výměny části výrobku, nebo změny IMEI či S/N), dobíhá v souladu s platnými právními předpisy původní reklamační/záruční lhůta. Zákazník je povinen uvést adresu, na kterou má být uzavřená reklamace zaslána, pokud ji neuvede  může prodávající účtovat až 50 Kč skladné za den. V případě odstoupení od kupní smlouy je kupující je povinen vrátit zboží ve stejném stavu v jakém jej přijal. V opačném případě má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s uvedením do původního stavu. Tato náhrad může být jednostranně započtena Prodávající vůči závazkům ke Kupujícímu.

1.10 Vámi zakoupený výrobek nemusí mít vždy úplně stejné parametry jako výrobky obdobné (např. jednotlivé funkce, SW či vzhled výrobků se mohou lišit v závislosti na distributorovi nebo trhu, pro který je výrobek určen). Pro posouzení, zda se jedná o vadu, jsou rozhodující parametry výrobku uvedené v popisu, případně odborný posudek.

1.11. Smluvní záruka  2 roky PouziteiPhony.cz se vztahuje na výrobní vady samostatného displeje + samostatného rámu těla iPhonu + samostatného zadního krytu iPhonu (ne na jiné např. mechanické poškození, poškození tekutinami, elektrickým poškozením atp.). Tato záruka se nevztahuje na ostatní komponenty iPhonu tzn. nevztahuje se na např. základní desku a její součásti, komponenty připevněné/umístěné na/k rámu nebo zadnímu krytu.Tato smluvní záruka může být poskytována zdarma tzn. je součástí názvu produktu "(záruka 2 roky" + uvedena jako samostatná položka ("Záruka 2 roky PouziteiPhony.cz") formou dárku nebo jako placená služba. 

1.12. Jako záruční list slouží daňový doklad (obvykle faktura), jejiž nedílnou součástí jsou Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád

 

2. Záloha dat

2.1 Před předáním výrobku k reklamaci si prosím nejprve zálohujte individuální nastavení a data (včetně aplikací) uložená ve výrobku. Přestože se budeme snažit nic nezměnit, vezměte prosím na vědomí, že za zachování individuálních nastavení a dat uložených v reklamovaném výrobku neodpovídáme. Pro zjištění existence vady, či její nápravu a provedení diagnostiky je často nutné vrátit výrobek do stavu odpovídajícího stavu při prodeji, tzv. obnovit tovární nastavení, vymazat všechna data, odlepit a znehodnotit ochranné sklo/fóli, atp. Také v případě poškozené baterie může dojít k jejímu znehodnocení kvůli bezpečnosti. V takovém případě Vám může být reklamovaný výrobek vrácen i v původním továrním nastavení a bez jakýchkoliv dat. V případě, že je dispozici novější verze softwaru výrobku, může Vám být reklamovaný výrobek vrácen s novou verzí.

2.2 Podáním Reklamace berete na vědomí a souhlasíte, že PouziteiPhony.cz při vyřizování reklamace neodpovídá za ztrátu nainstalovaných aplikací či jiných dat uložených v paměti výrobku. Před založením reklamace máte možnost si data zálohovat např. na www.icloud.com. PouziteiPhony.cz doporučuje průběžné zálohy dat prostřednictvím volitelných dostupných nástrojů nabízených výrobci přístrojů či výrobci operačního systému.

2.3 Objednáte-li si provedení zálohy dat za úplatu, pak podpisem reklamačního protokolu souhlasíte se zpracováním údajů, jejichž zálohu žádáte, servisním partnerem. A to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Po předání zařízení zpět budou Vaše zálohovaná data z informačního systému zpracovatele odstraněna.

2.4 Může se stát, že technický stav reklamovaného výrobku neumožní korektní provedení objednané placené zálohy dat. V takovém případě Vás budeme informovat o nemožnosti provedení zálohy dat a platba za provedení zálohy nebude požadována, resp. případná platba za provedení zálohy dat bude vrácena.

 

3. Nezáruční reklamace

Mohou nastat i případy, kdy reklamace nebude shledána jako oprávněná a to zejména v dále uvedených případech. V těchto případech Vám bude výrobek vrácen bez opravy a sděleny podmínky, za kterých je možné vadu odstranit.

3.1  Pokud se vada neprojeví po uvedení do stavu při prodeji, tzv.obnova továrního nastavení.

3.2  V případě nálezu mechanického poškození souvisejícího s vadou, např. pádem, nadměrným tlakem, ohnutím (např. nošením v kapse), poškozením ostrými předměty (např. klíči, apod.).

3.3  Poškozením stykem s přírodními živly (např.stykem s vodou, ohněm, žárem apod.), oxidací, znečištěním (např. prach či piliny apod.) a poškozením v důsledku živelních či jiných lokálních jevů (např. bouřky, přepětí v síti apod.). Odolnost proti polití, vodě a prachu není trvalá a může se v důsledku normálního opotřebení postupem času snížit.

3.4  Neodbornou manipulací, popř. zásahem do výrobku nepovolanou osobou, v případě pozměňování výrobku, nebo je-li poškozeno nebo jinak učiněno nečitelným výrobní číslo (IMEI či S/N) výrobku, případně je-li odstraněna či poškozena záruční plomba (je-li na výrobku instalována).

3.5  Použitím nevhodných či nedoporučovaných baterií a zdrojů či nevhodných obalů/pouzder a jiného příslušenství.

3.6  Nevhodným použitím nanotechnologií nebo impregnací povrchů.

3.7  V důsledku spojení výrobku s nestandardním, neoriginálním nebo poškozeným příslušenstvím (např. sluchátka, paměťová média)

3.8  Užívání nevhodných softwarů a výrobcem neschválených softwarových aplikací.

3.9  Instalací nebo používáním výrobku v rozporu s návodem k obsluze či jeho použitím pro jiné účely, než je pro výrobek obvyklé.

3.10  Běžným opotřebením (u baterií mobilních telefonů zejména ztráta kapacity), či opotřebení krytu nebo klávesnice telefonu běžným používáním.

3.11  Skladováním mimo rozsah teplot, které jsou stanoveny, přičemž pro přístroj platí obvykle teploty od –25 °C do 55 °C a pro baterii od 0 °C do 49 °C. Používáním pod vodou může dojít k poškození – nedoporučujeme. iOS a iPadOS zařízení používejte v prostředí s teplotou od 0 do 35 °C. Při příliš nízkých nebo vysokých teplotách může zařízení v zájmu regulace teploty upravit své chování. Používání iOS nebo iPadOS zařízení v mimořádně horkých podmínkách může mít za následek trvalé snížení kapacity baterie.

Zařízení uchovávejte v prostředí s teplotou od -20 do +45 °C. Nenechávejte zařízení v autě, protože teplota v zaparkovaném voze může tento rozsah překročit.

3.12  Provozováním výrobku ve vlhkém, prašném nebo chemicky agresivním prostředí. U výrobků, které jsou určeny k provozování v tomto typu prostředí, je třeba zajistit bezpečnosti prvky a opatření doporučované výrobcem v uživatelské příručce, v opačném případě ani u těchto výrobků neodpovídáme za vzniklé vady.

3.13  Pokud je při posouzení oprávněnosti reklamace zjištěna vada výrobku, na kterou se nevztahuje záruka (nezáruční oprava), uvědomíme Vás o této skutečnosti v rámci řešení reklamace, případně nabídneme možnost nezáruční placené opravy a odstranění vady za smluvenou cenu. O přesných podmínkách nezáruční opravy se můžete informovat zde: https://www.pouziteiphony.cz/servis-2/. Možný je také souhlas vyslovený přes e-mailovou komunikaci.

3.14  Máte možnost požádat o nezáruční opravu hned při předání výrobku do opravy. V takovém případě je Reklamační protokol považován za Smlouvu o provedení mimozáruční opravy.

3.15  Záruka na provedenou opravu činí v takovém případě 3 měsíce.

3.16  Doba pro řešení mimozáruční opravy není v Občanském zákoníku a Zákoně na ochranu spotřebitele upravena. Nezáruční opravu vyřídíme v maximální lhůtě 60 dní. Ve zvlášť složitých případech máme oprávnění maximální dobu opravy prodloužit.

3.17  Pokud žádáte o nezáruční opravu, je potřeba složit zálohu na provedenou opravu.

3.18  Pro urychlení nezáruční opravy je vhodné stanovit předpokládanou cenu opravy, se kterou podpisem protokolu souhlasíte. Skutečná cena takové nezáruční opravy může být navýšena maximálně o 30 % oproti předpokládané a odsouhlasené ceně a objednávkou online souhlasíte s její úhradou.

3.19  Souhlas s placenou nezáruční opravou nebo s navýšením předpokládané ceny můžete vyslovit elektronickou formou. V případě časové prodlevy překračující 4 kalendářní dny považujeme nevyslovení souhlasu za zamítnutí a výrobek Vám vrátíme bez opravy zpět.

3.20 Pokud žádáte o nezáruční opravu a následně změníte názor a svůj požadavek na opravu zrušíte, máme právo žádat úhradu nutných nákladů na nezáruční opravu. Jedná se zejména o úhradu dopravy a diagnostiky.

 

4. Použité zboží

4.1  Výrobek, který jste si zakoupil jako outletové zboží, je věcí použitou, a může tedy nést známky užívání, kterými mohou být zejména poškozené obaly, chybějící sáčky či přelepky, chybějící část příslušenství a drobná poškrábání či jiné kosmetické vady na výrobku, které však neomezují funkčnost výrobku.

4.2  Výrobek je z důvodů, které jsme uvedli v 4.1 prodáván za sníženou cenu. V souladu s právními předpisy odpovídáme za vady výrobku po dobu 12 měsíců od prodeje. Odpovědnost za vady se však nevztahuje na vady, pro které byl výrobek prodán za sníženou cenu.

4.3  Ostatní podmínky jsou shodné s podmínkami reklamace pro standardní prodej.

4.4. Při opravách (záruční, nezáruční, expresní servist atp.)  používáme kompatibilní díly blížící se kvalitou originálním dílům nebo mající podobné vlastnosti. Záruka na pozáruční opravu je podle zákona 12 měsíců na práci a díly nebo 24 měsíců u nových dílů.

 

5. Podmínky reklamace

5.1 O vyřízení reklamace Vás standardně informujeme e-mailem, popř. SMS zprávou. Je Vaší povinností vyzvednout si zaslaný reklamovaný výrobek do 7 dní od vyřízení reklamace. Nevyzvednete-li si reklamovaný výrobek v uvedené lhůtě a dopravce jej vrátí zpět, je společnost PouziteiPhony.cz oprávněn účtovat Vám poplatek za jeho uskladnění ve výši 61 Kč s DPH za každý další den uskladnění.

5.2 V případě sjednání výpůjčky jiného zařízení po dobu reklamace výrobku stvrzujete online uzavření Smlouvy o výpůjčce a převzetí půjčeného zařízení bez závad. Výpůjčka je půjčována, není-li uvedeno jinak, ve standardním balení, které obvykle obsahuje nabíječku, návod k použití apod.

5.3 Výpůjčku žádáme vrátit ve stejném standardním balení, v jakém byla poskytnuta, v bezvadném stavu odpovídající běžnému opotřebení, a to nejpozději poslední den určený k vyzvednutí opraveného reklamovaného výrobku

5.4 PouziteiPhony.cz je oprávněn žádat u výpůjčky úhradu nákladů na odstranění vady, která není výrobní vadou, a to v plném rozsahu. Odstranění vady provádíme prostřednictvím svého servisního partnera. Stejně tak je PouziteiPhony.cz oprávněn žádat úhradu vzniklé škody v případě nevrácení výpůjčky.

5.5 Při sjednání výpůjčky se zavazujete před vrácením výpůjčky vymazat veškerá data Vámi uložená do paměti výpůjčky. PouziteiPhony.cz nenese žádnou odpovědnost za zneužití dat, která nebyla z paměti výpůjčky vymazána.

5.6 Při sjednání výpůjčky se zavazujete při vrácení odstranit bezpečnostní prvky, jako jsou například zámky displeje či služby typu Google Account nebo Find my iPhone. V opačném případě je společnost PouziteiPhony.cz oprávněna žádat náhradu za vzniklou škodu.

5.7. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADRm Štěpánská 44, 110 00. Praha 1, email: adr.coi.cz, web: adr.coi.cz nebo na http://ec.europa.eu/consumers/odr. V případě nesouhlasu se stanovisky techniků Prodávajícího má Kupující právo se obrátit na příslušného soudního znalce.

 

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX

×